Informace pro rodiče

ZÁPIS ZE SCHŮZE RODIČŮ KONANÉ DNE 11.9.2018

- Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru

- MŠ Stonožka, zapsáno 56 dětí, mladší „Jahůdky“, starší „Mašinky“

- Školní řád, Organizační řád, Vnitřní pravidla školy – vyvěšeno na nástěnkách ve vstupní hale

- Pracujeme podle ŠVP /Školní vzdělávací program/ - vyvěšen ve vstupní hale, pracujeme s programem „Začít spolu“

- Provoz MŠ: 6:30 – 16:30hod., ráno předávat děti učitelkám, ne dříve jak v 6:30hod., neposílat děti samotné!!!

- Omlouvání dětí: do 7:00hod. telefonicky 499 841 690, předem do sešitů v šatnách. V den pozdního omluvení možno vyzvednout oběd v 11:00hod.

Odchod z MŠ po obědě zapisovat ve vestibulu na prosklených dveřích, vyzvedávání ve 12:00hod.

-Hlásit všechny změny – telefonní čísla, vyzvedávání dětí, upozornit na zdravotní obtíže dětí, vši. V MŠ nelze podávat léky – informace ve vstupní hale MŠ.

- Nutno číst nástěnky, informace na prosklených dveřích vestibulu, včas se informovat na akce, pokud je dítě nemocné.

- Oblečení dětí – náhradní do třídy a na ven, holínky. Oblečení do plátěných tašek, stojany s ramínky, bačkory ne Kroxy.

- UČIT DĚTI SAMOSTATNOSTI PŘI OBLÉKÁNÍ SEBEOBSLUZE, STARŠÍ DĚTI JÍST PŘIBOREM

- UČIT DĚTI 3P – POPROSIT, PODĚKOVAT, POZDRAVIT

- NADAČNÍ FOND: ULOŽENO NA SPOLEČNÉM ÚČTU VŠECH MŠ vybíráme 500 Kč /hrazen autobus, vlak, knihy pro předškoláky, společné akce rodiče X děti/, vybíráme do konce října

- DIVADLA – vybíráme 500Kč do konce září, vyúčtování na konci šk. roku

- Na kapesníky vybíráme 50Kč – koupíme je hromadně, malé děti, které nemají razítko – vybíráme 40Kč.

- ŠKOLA BRUSLENÍ 7.1.2019 – 13.2.2019 vždy pondělky a středy. Zájemci se zapíší během listopadu. Cena 400 Kč

- LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA – Ski areál „Bret“, 18.2.2019- 22.2.2019, zájemci se zapíší do konce prosince 2018

- Kdo z rodičů bude mít doma přebytek dýní, může je přinést do MŠ – „Dýňové hrátky v MŠ“

- Sběr papíru - sběrné měsíce říjen, březen /spolupráce rodičů/, plastová víčka - celoročně

- Vánoční focení dle zájmu rodičů

- Uzavření MŠ o vánocích 27.12.2018 – 1.1.2019

- Nahlásit učitelkám, kdo navštěvuje logopedickou poradnu

- Nabídka knih v ředitelně během celého šk. roku

- V zimě poskytneme azyl ježkovi – akce „Přezimování ježka“ za podpory rodičů /kapsičky s potravou/

- Převody dětí na jinou MŠ od září 2019 – nahlásit ved. pedagogovi do konce ledna 2019

- Převody na prázdniny nahlásit do konce května 2019. 

-Veškeré informace o chodu MŠ a akcích jsou na webových stránkách

- Děti z „Mašinek“ si přinesou fotografii do šatny

- Děti si přinesou hrnečky na zahradu

- Akce RODIČE X DĚTI - rodiče si připraví pro své děti na Mikuláše kostýmy Čertíků, Mikulášů a Andělů

- Seznámení s celoročními akcemi / vyvěšeny na nástěnce v chodbě/

- VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PANU HEJNYŠOVI ZA RENOVACI LEHÁTEK VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
- Diskuse


V Trutnově 15.9.2018 Vedoucí pedagog I. Patzeltová

 

PLÁN SE SPOLUÚČASTÍ RODIČŮ
Pro školní rok 2018/2019

 

Velký význam ve spolupráci s rodinou má denní kontakt s některým z rodičů při ranním i odpoledním předávání dětí.
Při vstupu rodičů do šatny mají možnost se seznámit s výsledky prací dětí na nástěnkách a s každodenní výchovnou prací. Rodiče zde mají také možnost se seznámit se zajímavými články z časopisu Informatorium, týkajících se předškolní výchovy. O získání rodičů ke spolupráci se snažíme spokojeností jejich dětí v mateřské škole a dobrou úrovní denních kontaktů.
Na začátku školního roku seznamujeme rodiče s plánem školy a mají možnost vyjádřit své připomínky, podněty a nápady. Vzájemná informovanost mezi mateřskou školou a rodiči je aktivní v průběhu celého školního roku (schůzky rodičů, besídky, nástěnky, individuální rozhovory, soutěže, webové stránky, společné akce s rodiči a dětmi …).
Vzhledem k velkému počtu dětí s vadnou výslovností působíme na rodiče, aby pravidelně navštěvovali s dětmi logopedické poradny. S dětmi po celý rok provádíme preventivní logopedickou činnost (zařazování preventivních logopedických chvilek, rozpracováno ve ŠVP).

Při vstupu nového dítěte do mateřské školy umožňujeme rodičům návštěvu a prohlídku školy, seznámíme je s uspořádáním dne v MŠ, s Vnitřními pravidly školy, se stravovacími zvyklostmi, v adaptačním období umožňujeme účast rodičů v mateřské škole.


JEDNOTLIVÉ AKCE:

Září: - Schůzka s rodiči: projednán ŠVP, celoroční akce, výlety, kurzy plavání,
bruslení, lyžování, divadelní představení, focení, sběrpapíru
-Začínáme kurz plavání ( 10 lekcí) – 10. 09. 2018


Říjen: - Výstavka podzimních přírodnin – dýně
- Pokračování kurzu plavání
- Sběrný měsíc – sběr papíru

Listopad: - Stomatologická prohlídka – Mudr E. Davidová /dle zájmu rodičů/
- Oslava Svatého Martina
- Návštěva sportovního střediska „Olymp“
- Vánoční focení

Prosinec: - Příprava adventu – výzdoba

- Mikulášská besídka – spolupráce s rodiči – děti budou mít převleky Čertíků Mikulášů a Andělů
-Vánoční výlet - Hrádek u Nechanic
- Návštěva Vánoční výstavy v ZŠ Poříčí

 

Leden: - Návrhy odkladů školní docházky
-Začíná „Školička bruslení“
- Návštěva sportovního centra „Tongo“


Únor: - Pokračuje Školička bruslení
- Masopust – výroba masopustních masek
-Lyžařský výcvik lyžařské středisko „Bret“

Březen: - Měsíc knihy – výstavky oblíbených dětských knížek
- Prodej knížek z nabídek různých nakladatelství
- Návštěva knihovny v Trutnově
- Návštěva divadla Drak v HK


Duben: - Čarodějnický rej – příprava masek
- Návštěva sportovního centra „Olymp“
- Sběrný měsíc- sběr papíru - Den země
- Beseda s včelařem p. Horským
-Příprava na zápis do ZŠ

Květen: - Den matek - Akademie pro rodiče a poříčské spoluobčany
- Den otevřených dveří + zápis dětí do MŠ
- Výlety do okolí MŠ
- Výlety do okolí MŠ dle podmínek
- Jízda na koních u pí. Mikešové

Červen: -Oslava Dne dětí – karneval dětí
- Rozloučení s předškoláky a rodiči – akce na školní zahradě -
pasování předškoláků
- Nocování předškoláků v MŠ
- Výlety do okolí MŠ
- Hlavní výlet – Staré Hrady

 


Celoročně sbíráme staré mobilní telefony.
Po celý rok jsou průběžně nabízeny knihy od různých nakladatelství

 

CELOROČNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Divadelní představení v MŠ – maňáskové divadlo Úsměv ,
hudební a divadelní představení v UFFU, divadelní představení z Hradce Králové - Drak

- Kulturní nabídky – výstavy, galerie, Kulturní dům Trutnov

- Instruktáž čištění zubů

- Exkurze – hasičská zbrojnice v Poříčí, Městská policie, výcvik policejních psů, Psí útulek v Poříčí, Městská knihovna v Trutnově…

- Poznávací vycházky a výlety do okolí MŠ – park v Trutnově, Lhota, Voletiny, Dvoračky, Debrné, Dolce, Úpice, Havlovice, Svatoňovice , Pomezní boudy, Sejfy…

- Stomatologické prohlídky – 2x ročně, MUDr. E. Davidová

- Přezimování ježka v MŠ – spolupráce s Krnapem

- Tančíme – moderní a lidové tance (obě třídy)

- Zpíváme – výběr vhodných písní pro vystoupení dětí (obě třídy)

- Spolupráce se ZŠ Poříčí – společné akce kulturní, sportovní , návštěvy dětí z první třídy v MŠ, ukázka vyučovací hodiny pro předškolní děti , seznámení s prostředím ZŠ….

- Plavecký výcvik – pro děti od 4 let (10 lekcí, krytý bazén)

- Základy bruslení – na Zimním stadionu v Trutnově (10 lekcí od ledna )

- Školička lyžování – předškolní děti, Ski areál Bret

- Informativní schůzky pro rodiče – pro obě třídy společné

- Fotografování dětí

- Ekologie – sběr papíru , staré mobilní telefony, ekologické vycházky Debrné , ekologické programy, spolupráce s Krnapem

- Mikulášoviny -děti budou v kostýmech Mikulášů, čertíků, andělů

- Akademie ke Dni matek

- Fotbalový turnaj mateřských škol

- Atletická olympiáda

- Pasování předškoláků – akce s rodiči

 

 

 

 

  

 

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690  mobil +420737224549
i.patzeltova@mstrutnov.cz