AKTUÁLNÍ INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

 

Dne 05.09.2019 od 16:00 h. proběhne v MŠ schůzka všech rodičů. Účast je nutná.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE RODIČŮ KONANÉ DNE 5.9.2019

- Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru, omluvení E. Effenberkové

- MŠ Stonožka, zapsáno 56 dětí, mladší „Jahůdky“, starší „Mašinky“

-Omluva za provozní nedostatky z důvodu rekonstrukce střechy. Upozornění rodičů na bezpečnost svou i dětí v budově i před budovou MŠ

- Školní řád, Organizační řád, Vnitřní pravidla školy – vyvěšeno na nástěnkách ve vstupní hale

- Pracujeme podle ŠVP /Školní vzdělávací program/ - vyvěšen ve vstupní hale, pracujeme s programem „Začít spolu“

- Provoz MŠ: 6:30 – 16:30hod., ráno předávat děti učitelkám, ne dříve jak v 6:30hod., neposílat děti samotné!!! Vyzvedávat nejpozději v 16:30 hod.

- Omlouvání dětí: do 7:00hod. telefonicky 499 841 690, předem do sešitů v šatnách. V den pozdního omluvení možno vyzvednout oběd v 11:00hod.

-Pokud je dítě doma déle, nutno si zavolat  do MŠ a informovat se o případných akcích a přihlásit si stravné

Odchod z MŠ po obědě zapisovat ve vestibulu na prosklených dveřích, vyzvedávání ve 12:00hod.

-Hlásit všechny změny – telefonní čísla, vyzvedávání dětí, upozornit na zdravotní obtíže dětí, vši. V MŠ nelze podávat léky – informace ve vstupní hale MŠ.

- Nutno číst nástěnky, informace na prosklených dveřích vestibulu, včas se informovat na akce, pokud je dítě nemocné.

- Oblečení dětí – náhradní do třídy a na ven, holínky. Oblečení do plátěných tašek, stojany s ramínky, bačkory ne Croxy!!!

- UČIT DĚTI SAMOSTATNOSTI PŘI OBLÉKÁNÍ SEBEOBSLUZE, STARŠÍ DĚTI JÍST PŘIBOREM

- UČIT DĚTI 3P – POPROSIT, PODĚKOVAT, POZDRAVIT

- NADAČNÍ FOND: ULOŽENO NA SPOLEČNÉM ÚČTU VŠECH MŠ vybíráme 500 Kč /hrazen autobus, vlak, knihy pro předškoláky, společné akce rodiče X děti/, nutno zaplatit do konce října na účet Nadačního fondu /číslo účtu a variabilní číslo všichni rodiče obdrží od učitelek/

- DIVADLA – vybíráme 500Kč do konce září, vyúčtování na konci šk. roku

- Na kapesníky vybíráme 50Kč – koupíme je hromadně

-ŠKOLA PLAVÁNÍ začínáme 9.9.2019  cena 590,- Kč platba proběhne na účet Plavecké školy

- ŠKOLA BRUSLENÍ  začínáme 6.1.2020  vždy pondělky a středy. Zájemci se zapíší během listopadu. Cena 385,- Kč

- LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA – Ski areál „Bret“, 24.2. - 28.2.2020, zájemci se zapíší do konce prosince 2018

- Sběr papíru - sběrný měsíc  březen /spolupráce rodičů/, plastová víčka - pozastaveno /rekonstrukce střechy/

- Spolupráce s rodiči -výroba pokrývky hlavy na masopust, vybrané děti účast na Rýbrcoulovi /říjen/

- Uzavření MŠ o vánocích 23.12.2019 – 1.1.2020

- Nahlásit učitelkám, kdo navštěvuje logopedickou poradnu

- Nabídka knih v ředitelně během celého šk. roku

- V zimě poskytneme azyl ježkovi – akce „Přezimování ježka“ po dohodě se záchrannou stanicí ve Vrchlabí 

- Převody dětí na jinou MŠ od září 2020 – nahlásit ved. pedagogovi do konce ledna 2020

- Převody na prázdniny nahlásit do konce května 2020. 

-Veškeré informace o chodu MŠ a akcích jsou na webových stránkách

- Děti z „Mašinek“ si přinesnkáchou fotografii do šatny

- Děti si přinesou hrnečky na zahradu

- Seznámení s celoročními akcemi / vyvěšeny na nástěnce v chodbě/

Vánoční tvoření s Domem pod jasanem /datum upřesníme/

"Česko čte dětem" - kdo z prarodičů by měl zájem číst dětem pohádky před spaním

-Neparkovat před bránou sousedního domu MŠ

-Narozeniny dětí - nenosit tvrdé bonbóny

-Nenosit do školky hračky, pouze mohou plyšáky na spaní

-Při příchodu do MŠ zvonit na třídy, ne na jídelnu

- Diskuse


V Trutnově 6.9.2019   Vedoucí pedagog I. Patzeltová

 

PLÁN SE SPOLUÚČASTÍ RODIČŮ
Pro školní rok 2020 /2021

Velký význam ve spolupráci s rodinou má denní kontakt s některým z rodičů při ranním i odpoledním předávání dětí.
Při vstupu rodičů do šatny mají možnost se seznámit s výsledky prací dětí na nástěnkách a s každodenní výchovnou prací. Rodiče zde mají také možnost se seznámit se zajímavými články z časopisu Informatorium, týkajících se předškolní výchovy. O získání rodičů ke spolupráci se snažíme spokojeností jejich dětí v mateřské škole a dobrou úrovní denních kontaktů.
Na začátku školního roku seznamujeme rodiče s plánem školy a mají možnost vyjádřit své připomínky, podněty a nápady. Vzájemná informovanost mezi mateřskou školou a rodiči je aktivní v průběhu celého školního roku (schůzky rodičů, besídky, nástěnky, individuální rozhovory, soutěže, webové stránky, společné akce s rodiči a dětmi …).
Vzhledem k velkému počtu dětí s vadnou výslovností působíme na rodiče, aby pravidelně navštěvovali s dětmi logopedické poradny. S dětmi po celý rok provádíme preventivní logopedickou činnost (zařazování preventivních logopedických chvilek, rozpracováno ve ŠVP).

Při vstupu nového dítěte do mateřské školy umožňujeme rodičům návštěvu a prohlídku školy, seznámíme je s uspořádáním dne v MŠ, s Vnitřními pravidly školy, se stravovacími zvyklostmi, v adaptačním období umožňujeme účast rodičů v mateřské škole.


JEDNOTLIVÉ AKCE:

Září: - Schůzka s rodiči: projednán ŠVP, celoroční akce, výlety, kurzy plavání,
bruslení, lyžování, divadelní představení, focení, 
-Poznávací vycházky do okolí MŠ- trutnovský park

-Divadelní představení "Prostě žába"

-Fotografování dětí profesionální fotografkou


Říjen: - Výstavka podzimních přírodnin – "Dýňový týden"
- Halloween - výlet do ZOO Dvůr králové n. Labem
- Sběrný měsíc – sběr papíru /dle podmínek/

-Návštěva psího útulku

-Sportovní hry s trenéry fotbalu /Mašinky/

-Návštěva Muzea starých aut v Trutnově

 

Listopad: 
- Oslava Svatého Martina
- Návštěva sportovního střediska „Olymp“

Prosinec: - Příprava adventu – výzdoba

-Vánoční výlet - Staré Hrady u Jičína

- Návštěva Vánoční výstavy v ZŠ Poříčí

 

Leden: - Návrhy odkladů školní docházky

-Začíná „Školička bruslení“

Únor: - Pokračuje Školička bruslení

-Lyžařský výcvik lyžařské středisko „Bret“

-Návštěva Muzea v Trutnově Masopust dílnička

 

Březen: - Měsíc knihy – výstavky oblíbených dětských knížek
- Prodej knížek z nabídek různých nakladatelství
- Návštěva knihovny v Trutnově
- Návštěva sportovního centra Tongo v HK


Duben: - Čarodějnický rej – příprava masek
- Návštěva sportovního centra „Olymp“
- Sběrný měsíc- sběr papíru - Den země /dle podmínek/
-Příprava na zápis do ZŠ

-Beseda se včelařem p. Horským

 

Květen: - Den matek - Akademie pro rodiče a pro veřejnost
- Den otevřených dveří + zápis dětí do MŠ
- Výlety do okolí MŠ dle podmínek
- Jízda na koních u pí. Čepelkové s prohlídkou hospod. zvířat

 

Červen: -Oslava Dne dětí – karneval dětí
- "Zahradní slavnost"  – akce na školní zahradě s konzertem Pavla Nováka, pasování předškoláků
- Nocování předškoláků v MŠ
- Výlety do okolí MŠ
- Hlavní výlet – Paroplavba po Labi v HK

 

Akce jsou předběžně naplánované, mohou se dle nabídky a situace změnit.
Celoročně sbíráme staré mobilní telefony a víčka od PET lahví pro Rebeku
Po celý rok jsou průběžně nabízeny knihy od různých nakladatelství

 

CELOROČNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Divadelní představení v MŠ –  různé divadelní společnosti,
hudební a divadelní představení v UFFU, divadelní představení z Hradce Králové - Drak

- Kulturní nabídky – výstavy, galerie,  Muzeum Trutnov

- Exkurze – hasičská zbrojnice v PoříčíVýcvik policejních psů, Psí útulek v Poříčí, Městská knihovna v Trutnově…

- Poznávací vycházky a výlety do okolí MŠ – park v Trutnově, Lhota, Voletiny, Dvoračky, Debrné, Dolce, Úpice, Havlovice, Svatoňovice , Pomezní boudy, Sejfy…

- Přezimování ježka v MŠ – spolupráce s Krnapem /dle podmínek/

- Tančíme – moderní a lidové tance (obě třídy)

- Zpíváme – výběr vhodných písní pro vystoupení dětí (obě třídy)

- Spolupráce se ZŠ Poříčí – společné akce kulturní, sportovní , návštěvy dětí z první třídy v MŠ, ukázka vyučovací hodiny pro předškolní děti , seznámení s prostředím ZŠ….

- Plavecký výcvik – pro děti od 4 let (10 lekcí, krytý bazén)

- Základy bruslení – na Zimním stadionu v Trutnově (10 lekcí od ledna )

- Školička lyžování – předškolní děti, Ski areál Bret

- Informativní schůzky pro rodiče – pro obě třídy společné

- Fotografování dětí

- Ekologie – sběr papíru , staré mobilní telefony, ekologické vycházky Debrné , ekologické programy, spolupráce s Krnapem

- Mikulášoviny - spolupráce s rodiči

- Fotbalový turnaj mateřských škol

- Atletická olympiáda

- Pasování předškoláků + "Zahradní slavnost"

 

 

 

 

 Dne 08.09.2020 od 16:00 h. proběhne v MŠ schůzka  všech  rodičů. Účast je nutná. 

21.4.2020 byl naplánován "Den otevřených dveří" v naší MŠ. Z důvodu uzavření MŠ / koronavir/ se akce ruší. 

                                  Máme dobrou zprávu -  6.května 2020 otevíráme Mateřskou školu.

                                      Prosím rodiče, aby do 30.4.2020 mateřskou školu informovali, zda jejich děti nastoupí či ne.

                              Veškeré informace se dozvíte na Facebooku Mateřské školy Trutnov

 

Aktuální informace k otevření MŠ

Z ministerstva stále nic nevíme. Potřebujeme, aby se rodiče rozhodli již do ČTVRTKA 30.4.zda své děti dají do MŠ/ musíme zjistit počet dětí, abychom mohli zajistit personál a stravu/. Oficiální pokyn vypracuje hlavní paní ředitelka. Ihned, jak bude k dispozici, tak vám ho zde zveřejním. Zatím orientační informace, jak by to mělo probíhat, snad nám to ministerstvo nějakým zásadním způsobem nezmění.

Podmínky, které zajistí MŠ
Klasické stravování / svačina, oběd, svačina – svačiny na třídách, oběd postupně v jídelně za zvýšených hygienických podmínek/
Zkrácený provoz pracovišť 6.30 – 15.30 hodin / děti se nesmí spojovat, vždy dovedete dítě již do své třídy/. RM bude schvalovat v pondělí 4. 5. 2020
Počet dětí je klasický, není omezen počtem 15 dětí
Dezinfekce prostředí a zařízení – každodenně, opakovaně
Dezinfekce pro děti a zaměstnance - průběžně
Pravidelná výměna ložního prádla
Odstranění plyšových a látkových hraček
Uzavření relaxačního bazénu a dopravního hřiště
Zrušení všech akcí do konce června
Návleky na boty pro rodiče
Teploměr na měření teploty dětem
Pokusíme se zabránit shlukování dětí v míře možné v předšk.věku
Lehátka budou rozmístěna s rozestupy


Podmínky, které zajistí zákonný zástupce
Přivede do MŠ pouze zdravé dítě, podepíše každý den potvrzení o bezinfekčnosti
Zajistí dítěti 3 kusy roušek, podepsané a očíslované 1,2,3 v nejlépe uzavíratelném sáčku
/1 ráno, 2 vycházka, 3 po spaní/. Dítě musí mít v MŠ roušku.
Dítě si přinese 1 krabičku svých papírových kapesníků, nejlépe označenou nebo podepsanou, aby si ji dítě poznalo
Nesmí se do MŠ nosit hračky ani plyšáky
Rodiče se neshlukují, ihned po vyzvednutí dítěte odchází z areálu MŠ

Jak to bude, až vstoupím do MŠ
V zádveří bude stoleček s dezinfekcí, kterou použijete
Dítě se převlékne, vezme si roušku 1, ostatní nechá v sáčku v šatně
Rodič se nezouvá, bere si návleky
Odvedete dítě do kmenové třídy, podepíšete bezinfekčnost, pí. uč. změří dětem teplotu
Rodič nevstupuje do třídy
Po vyzvednutí dítěte ihned odcházíte z areálu MŠ

Stonožka

Benešova 222, Trutnov 3

499 841 690  mobil +420737224549
i.patzeltova@mstrutnov.cz