Andílci


Třída A – Andílci


Evaluace školního roku 2021/22

Obsah TVP byl stanoven tak, aby vzdělávání postihovalo celou osobnost dítěte. Vycházel z potřeb dětí a směřoval k tomu, aby byly děti připravené na další vzdělávání v základní škole. Vždy byl respektován věk dětí, individuální schopnosti dítěte, zkušenosti, jejich současné i budoucí potřeby. Paní učitelky se dále snažily rozvíjet samostatné, komunikativní, empatické, sociálně otevřené, citové vlastnosti dětí.
Plánované akce byly zařazovány podle harmonogramu s ohledem na momentální situaci, počasí, zdraví dětí. Společné akce pro rodiče a děti se opět staly nedílnou součástí spolupráce s rodinou a zpětná odezva ze strany rodičů byla vždy příznivá.
Během roku měly děti možnost navštěvovat „Tvořílek“ a byla jim věnována logopedická péče. Předškolní děti se zdokonalovaly v lyžařské a plavecké škole.

 

Koncepce školního roku 2022/23

 

Logo roku: „Mateřská škola by měla v dětech vzbudit zvědavost“

 

Cíl: Našim záměrem je orientovat výchovu a vzdělávání v mateřské škole tak, aby dítě bylo spokojené, aby se učilo dobře chápat a plně prožívat svět kolem sebe, chtělo poznávat, přemýšlet a tvořit, aby se snažilo poznávat svět techniky okolo nás. Hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Dovést dítě k tomu, aby na konci předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost.
Během roku budeme plnit některé prvky programu „Začít spolu“. Dále budeme spolupracovat s Klubem důchodců v Trutnově, s domovem mládeže Zdravotnické školy v Trutnově

 

Seznam akcí:

 

PODZIM:
„Školní rok začíná v měsíci září. Prvním ročním obdobím, na které si budeme hrát je PODZIM.“
Září:
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Říjen:
VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Listopad:
DUŠIČKY A HALLOWEEN
SV. MARTIN
ZIMA:
„Školní rok pokračuje měsícem prosinec. Dalším ročním obdobím, na které si budeme hrát je ZIMA.“
Prosinec:
ADVENT – sv. Barbora, Mikuláš, sv. Lucie, přástky, Vánoce
Leden:
NOVÝ ROK
TŘI KRÁLOVÉ
LADOVA ZIMA
Únor:
HROMNICE
ŠIBŘINKY, MASOPUST
JARO:
„Pokračujeme měsícem březen. Dalším obdobím, na které si budeme hrát je JARO“
Březen:
DEN JARNÍ ROVNODENNOSTI
SVĚTOVÝ DEN VODY
DEN UČITELŮ
Duben:
VYNÁŠENÍ MORANY
VELIKONOCE
APRÍL
Květen:
PRVNÍ MÁJ, LÁSKY ČAS
PŘÁSTKY S JÍZDOU KRÁLŮ
DEN MATEK
LÉTO:
„Školní rok končíme měsícem červen. Dalším obdobím, na které si budeme hrát je LÉTO.“
Červen:
LETNÍ SLUNOVRAT
SVATOJÁNSKÁ NOC
DEN DĚTÍ