Zaměření

Náš výchovně vzdělávacíprogram s názvem

Hrajeme si s duhou rozvíjí dětskou osobnost ve všech oblastech dětského rozvoje, preferuje pozitivní přístup, sport, umělecké a estetické cítění, citovou oblast a rozvoj řečových a grafomotorických dovedností.

ŠKOLNÍ ROK 2018/19- je zaměřen na sport, hry, AJ a zdravý životní styl.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky HRY a TVOŘIVOSTI. Kromě běžné nabídky standartních aktivit - dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme našim dětem i 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 


1. Logopedická prevence, skupinové hry pod vedením Lady Kamitzové
2. Výuka angličtiny - Magic school - Petra Rychtrová, 
3. Hudebně-pohybová průprava, prvky baletu, taneční hry - Irena Heinrichová
4. Fotbalová příprava pod vedením Lady Kamitzové
5. Předplavecký výcvik - postupně děti všech věkových kategorií
6. Mezinárodní sportovní aktivity s polským partnerem v Kamiennej Gore
7. Zimní výlety do hor, letní výlety do atraktivních míst kraje
8. Divadlo v mateřské škole Čtyřlístek a v UFFU v Trutnově
9. Akce pro rodiče, působivá vystoupení, oslavy na zahradě MŠ
10. Reprezentace školy na soutěžích, uměleckých i sportovních
11. Kultivovaná výtvarná, hudební, divadelní a estetická činnost, výstavy
12. Výtvarné hry - Dana Fialová, Lada Valášková
13. Hry pro rozvíjení poznání na počítači - třída A,C,D
14. Kurz bruslení - předškolní třídy
15. Kurz lyžování - předškolní třídy
17. Hra s keramikou - dílna Pod Jasanem - děti od 4 let
18. Sportovní hry a činnosti v tělocvičně, relaxace v kuličkách
19. Hra s interaktivní tabulí, IT programy - Miroslava Šmídová, DiS.
20. Webové stránky naší MŠ - weby.trutnov.cz/čtyřlístek nebo www.mateřskáškola Úpská, Trutnov, fotodokumentace

Ve svém programu nezapomínáme na talentované děti, kterým se individuálně věnujeme, nabízíme jim speciálně zaměřené činnosti, doporučujeme návštěvy kroužků v ZUŠ. Individuální přístup věnujeme i dětem s odloženou školní docházkou a lehkou mozkovou dysfunkcí. Velmi dobrou spolupráci rozvíjíme s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se základní školou Mládežnická i s ostatními mateřskými školami.

Kultivovaná výtvarná - hudební, divadelní a estetická činnost. Pracujeme s dětmi podle RP a tvoříme s dětmi mnoho estetických činností.Střídáme výtvarné techniky a výtvory dětí vystavujeme v šatnách nebo zasíláme do soutěží. Divadelní a dramatickou činnost představujeme rodičům při vystoupeních a besídkách.

Výuka anglického jazyka -  máme pro děti nabídku výuky anglického jazyka.Hravou formou se děti seznamují se základy angličtiny pod vedením zkušené lektorky Petry Richtové.

Předplavecky výcvik - Zdravě jíme, zdravě žijeme, zdravě sportujeme.Plavání patří k našim tradičním sportovním aktivitám.Jezdíme s dětmi do krytého bazénu v Trutnově.

Fotbalová příprava - Tradiční sport naší MŠ je fotbal.Hrajeme s chlapci od 5 let celý rok.Přes zimu v tělocvičně, na jaře na zahradě MŠ.Zadní část zahrady slouží jako hřiště.

Jógové cvičení - Zařazujeme jednoduchá jógová cvičení, prvky relaxace,dechová cvičení, zdravotní cviky- zejména motivovaná pohyby a polohami zvířátek.Dále učíme děti znalosti lidského těla,vyvíjíme lásku k druhým lidem,dle možností zařazujeme i míčkovou automasáž.

Hudebně pohybová průprava - Taneční průpravě se věnuje pí uč.Irena Heinrichová. Zařazuje prvky baletu, kultivuje pohyb - zejména dívek od 4 let.S veselým tanečním pohybem se setkávají ale všechny děti v naší školce.

Hra s počítačem - S počítačovou jednotkou Kidsmart, interaktivní tabule a smart tablet- se děti učí ovládat základní funkce na počítači.Programy jsou výchovné a děti velmi baví.K počítači mají přístup5- 6 leté děti.

Výtvarný kroužek - Výtvarný kroužek vede pí uč.Dana Fialová.Je velmi dobře koncipován, děti pracují s netradičními materiály a učí se velmi zajímavým výtvarným technikám.

Logopedická prevence - Logopedickou prevenci vede na naší MŠ pí uč. Lada Kamitzová. Pracuje se skupinkami dětí, které potřebují procvičovat řečové dovednosti.Spolupracuje se zkušenými logopedkami a snaží se o to, aby děti než nastoupí do školy správně vyslovovaly všechny hlásky

Výlety za poznáním - Děti se nejlépe učí praktickým poznáváním.Proto pro ně organizujeme několik výletů ročně/ zařazujeme výlety podzimní, zimní i jarní.Jezdíme autobusem, vlakem nebo pěšky.Pozorujeme známá místa našeho kraje, poznáváme zajímavé objekty města Trutnova , ale i vzdálenější města či atrakce.

Kulturní vyžití - divadla - Pro děti zajišťujeme minimálně 2x za měsíc divadelní představení. Zveme umělecké soubory všech druhů k nám do školky nebo jezdíme do Národního domu, či do kina Vesmír na vystoupení a koncerty, pořádané Kulturním centrem v Trutnově.

Kurz lyžování a bruslení - Sportovní vyžití našich dětí jsme v minulých letech rozšířili o výuku bruslení a lyžování.