O nás

Škola má dvě běžné třídy, třetí třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřená na děti s vadami řeči. Do této třídy jsou zařazovány děti na základě logopedického šetření, které zajišťuje Speciální pedagogické centrum Trutnov. Šetření probíhá v mateřské škole během dopoledne se souhlasem rodičů. Na základě výsledků tohoto šetření jsou děti zařazeny do logopedické třídy. Zde probíhá v rozsahu tří hodin denně individuální logopedická péče, kterou vykonávají speciální pedagog a log. asistentka Mgr. Petra Trnovská, speciální pedagog a log. asistentka Mgr. Jana Paděrová, spec. pedagog a log.asistentka BC. Denisa Slavíková a logopedická asistentka Andrea Táslerová. Spolupracujeme s klinickým logopedem a také s SPC, vypracováváme IVP a ve spolupráci s rodiči se snažíme o správný rozvoj řeči dětí ve všech jazykových rovinách.   Do logopedické třídy přijímáme děti s vadou řeči i z jiných odloučených pracovišť naší mateřské školy. Pokud máte o tuto péči zájem, přijďte se k nám podívat.

Preferujeme mateřskou školu jako otevřený systém, který se blíží rodinné výchově a s rodinou úzce spolupracujeme. Uplatňujeme princip „otevřených dveří“, kdy mají rodiče během celého dne možnost nejen sledovat, ale i aktivně se účastnit výchovně vzdělávacího procesu. Pořádáme akce rodičů s dětmi, samozřejmostí je adaptační program pro nové děti ještě před nástupem do mateřské školy.

Základním cílem vzdělávacího programu je rozvíjení osobnosti a nadání dítěte v přirozeném prostředí při respektování jeho individuality a jeho osobního vývoje, rozvíjení tvůrčích schopností a dovedností dětí , které vychází z jejich přirozené zvídavosti s využitím všech smyslů.