Třídní vzdělávací plán

 

                                                   Koncepce na školní rok 2022 – 2023

                                                              Třída: 1. – „Včelky“
                                                   Heterogenní věková skupina (2 – 6 let)       

                                                    „Strom - náš moudrý průvodce“

V letošním školním roce se zaměříme na aktivity spojené s přírodou, kde hlavní naší cílenou oblastí budou stromy. Prostřednictvím tohoto motivu budou děti vedeny k lásce k přírodě, k její ochraně a následně k přirozené zvídavosti ve všech oblastech. Postupně získáme povědomí o významu přírody pro člověka, uvědomíme si, že způsobem, jakým se chováme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí jako celek.
Na postupné seznamování s jednotlivými druhy stromů budou navazovat vycházky do přírody s pozorováním její proměny během měnících se ročních období. Příkladem bude podzimní zabarvování listí a jeho následné opadávání, jarní rašení pupenů a postupná změna odstínů zeleně rostoucích lístků. Nenásilnou formou toto bude podpořeno pohádkami, vyprávěním kouzelných příběhů a příslovích o přírodě.
Významnou oblastí budou i činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu (plánujeme vysazování stromů i ve spolupráci s Českou lesnickou akademií v Trutnově). Nezapomeneme ani na ekologické aspekty a budeme vést děti k tomu, aby dbaly o pořádek a čistotu v přírodě, učit je, jak nakládat vhodným způsobem s odpady a důsledně dodržovat zásadu - „Co si do lesa donesu, to si také odnesu“.
Vše bude podpořeno zvyšováním IT gramotnosti, například použitím základních dovedností při využívání edukačních programů o přírodě.
Budeme pokračovat v projektu „Zdravá školní jídelna“ a rádi se zapojíme do tematických dnů navázaných na tuto oblast.
Samozřejmě i jiné aktivity nebudou opomíjeny. Během celého školního roku budou probíhat plánované akce, jako jsou divadelní představení, návštěva muzea a knihovny, výlety, výpravy do přírody, karneval, oslava MDD, pasování předškoláků. Starší děti budou mít navíc možnost zúčastnit se kurzů bruslení, lyžování a plavání.
Předškoláky seznámíme s prostředím ZŠ a připravíme je na zápis formou osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Povedeme je i k tomu, aby nezapomněli na své mladší kamarády, pro které budou vzorem a budou jim pomáhat. Společně se budeme snažit dodržovat stanovená třídní pravidla a také vytvořit kamarádské prostředí založené na vzájemné spolupráci a toleranci.

                                                 

                                                                                             

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)