Školní jídelna HORSKÁ

Mateřská škola Trutnov, Komenského 485
odloučené pracoviště Horská
Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.
Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

 

Personální zajištění:  

Vedoucí školní jídelny : Dagmar Kolářová    
e-mail: d.kolarova@mstrutnov.cz  
Tel: 499 733 281  
Mobil: 732 449 595
Kuchařky : Gabriela Chrtková, Hana Minaříková

 

Základní důležité informace:

• denní stravné pro  děti  od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim  činí 40,- Kč 
• denní stravné pro děti 7 leté činí 43,- Kč 
• úhrada stravného se provádí inkasem mezi 15. – 18. dnem v měsíci na následující měsíc (např. platba na září je stržena inkasem 15.-18. července nebo srpna, podle toho, kdy je v MŠ dovolená) 
• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:30hod., a to zápisem do   odhlašovacího tiskopisu na nástěnce u třídy nebo telefonicky 499 733 281 
• odhlašování mailem není z technických důvodů možné


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.11.2019.