Koncepce

To jsme my, Motýlci                                   

                     

                     „V naší třídě u Motýlků,

                       nemá nikdo nudnou chvilku.

                        Hrajeme si, povídáme,

                                   permoníky poznáváme. "                    

Charakteristika TVP                                

       Třídní výchovně vzdělávací program naší třídy Motýlků vychází z RVP PV, ŠVP Mateřské školy Srdíčko, Horská Trutnov: „Krakonošovo království“ a úzce se prolíná s celkovou koncepcí ŠVP MŠ Komenského, Trutnov. 

    Náš TVP nese název: „PERMONÍCI V KRKONOŠÍCH“, úzce vychází z loňského TVP: Po stopách Krakonoše a čerpá z místní společenské akce Rýbrcoul, na které se aktivně podílíme. Program je zcela uzpůsoben potřebám a přáním dětí v naší třídě, s respektováním jejich individuálních možností a s ohledem na speciální vzdělávací potřeby každého dítěte. 

     Denní nabídka tematických činností je rovnovážně sestavena a průřezově prolíná všemi pěti vzdělávacími oblastmi RVP PV. Za aktivního využití metod a forem kooperativního učení hrou podporujeme co nejefektivnější rozvoj osobního potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti. Všechny naše aktivity se snažíme více zaměřit a sladit s konceptem programu Začít spolu, vést děti k maximální samostatnosti a ještě více zkvalitnit spolupráci s rodinami jednotlivých dětí, včetně zapojení rodičů do dění ve třídě i aktivit v rámci školky. 

    Komplexně se snažíme o maximální a vyvážený osobnostní rozvoj dítěte, jeho poznávání, učení, osvojení si hodnot dané společnosti a podporu osobní samostatnosti,  čímž mu umožňujeme postupně získávat klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Součástí TVP je vedení třídní knihy, kde je stručně zaznamenána většina uskutečněných činností, dále osobní dokumentace jednotlivých dětí, včetně IVP, kde jsou úzce specifikovány individuální potřeby jednotlivých dětí a osobní portfólia, včetně knihy zážitků, kterou si děti v průběhu roku samostatně tvoří.

    TVP je rozpracován do tematických celků tak, aby se tato témata mohla libovolně kombinovat a prolínat. Délka každého tematického bloku není striktně dána, řídí se aktuální situací ve třídě, což znamená podle potřeb a zájmu dětí. Na měsíc tak může připadnout jen jeden tematický celek, ale i více. Každý měsícc charakterizuje jeden hlavní tematický blok, na který navazuje řada podtemat. Školní rok jsme zahájili blokem "PERMONÍCI KAM SE PODÍVÁŠ" a na něj navazující další podtemata: "Co se děje ve školce, Já a moji noví kamarádi". Další celá řada volně navazujících a vzájemně se prolínajících témat a činností, je inspirována i právě probíhajícím ročním obdobím, významnými událostmi nebo momentální situací ve třídě.  Klademe důraz na dostatek pohybu, podle individuálních potřeb  odpočinku, aktivních i relaxačních chvilek, stejně tak estetické, sociální, emoční, kognitivní a společenské aktivity. V průběhu roku absolvujeme kurzy plavání, bruslení, lyžování, navštívíme divadla, výstavy, knihovnu, kino a jako každoročně budeme pomáhat čtyřnohým kamarádům v nouzi. Nabídka v centrech aktivit umožní dětem samostanou volbu činností a umožní tak lépe odhalit a rozvíjet jejich individuální schopnosti a nadání. Činnosti probíhají v zavedených centrech aktivit, které postupně s dětmi dotváříme, obnovujeme, doplňujeme. Centra aktivit: Logohrátky, Živá příroda, Stolní hry a manipulativa, Dramatizace, Hudba, Kostky, Pohyb,  Voda a písek, Pokusy a objevy, Ateliér, Dílna, Knihy a písmena, Relaxace, Domácnost. V rámci odpoledních klidových činností je otevřena Pelíškovna, kde odpočívají malé děti a děti s potřebou spánku. V rámci centra Živá příroda a enviromentálního vzdělávání máme na třídě králíčka Rastyho a dva šneky africké - oblovky, o které se s dětmi společně staráme. Na Zelené zahradě se staráme o vyvýšený záhon, kde pěstujeme různé druhy zeleniny.  

    Logopedická péče na třídě je rovnoměrně rozdělena do všech aktivit a činností v průběhu celého dne. V průběhu každého dne probíhá jak individuální logopedická péče, tak skupinová. Zaměřujeme se na rozvoj a stimulaci celé orofaciální oblati, kdy jsou zábavnou formou prováděna cílené cvičení na rozpohybování motoriky dutiny ústní, včetně mluvidel, jazyka i mimiky obličeje. Pomocí zpěvu písniček a dechových hraček podporujeme u dětí správné dechové návyky. Cíleně rozvíjíme aktivní a pasivní slovní zásobu, podporujeme rozvoj souvislého mluvního projevu, zapojením více smyslů rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, podporujeme rozvoj sluchové a zrakové paměti i pozornosti. V rámci logopedických činností a podpoře zdravého životního stylu si dále děti pravidelně po obědě čistí zoubky a stimulují dutinu ústní a všechny části jazyka. 

   Čteníčko je činnost zaměžená na předčtenářskou gramotnost a poslech s porozuměním. Probíhá v klidovém odpoledním bloku, kde si děti poslechnou krátký příběh nebo pohádku z knížky, kterou samy společně vybraly na návštěvě v Městské knihovně HSM Trutnov, kam pravidelně každý měsíc společně docházíme. Po dočtení knížky si děti samostatně tvoří svoje Čteníčka - takový jejich první čtenářský deník.  

    Předškoláček jsou činnosti pro děti s odkladem školní docházky a předškoláky. Probíhají v klidovém odpoledním bloku a pro děti jsou připraveny činnosti v rámci cílené předškolní přípravy. Individuálně se zaměřujeme na jednotlivé děti a jejich oslabení, skupinově pracujeme na prohlubování dovedností v rámci školní připravenosti.  

    V rámci nadstandardních aktivit MŠ mohou starší děti v tomto školním roce docházet v klidovém odpoledním bloku do nabízených kroužků (Šikulky, Sboreček, Atleťáček, Fotbálek, Tanečky). Logohrátky jsou určeny především dětem, které mají školou nebo školským poradenským zařízením stanovený rozsah podpůrných opatření pro další úspěšné vzdělávání.  

                                                                                                

  Charakteristika třídy                       

    Naše třída Motýlků je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy zařazeny na základě doporučení školského poradenského zařízení se stanovenými podpůrnými opatřeními nejméně třetího stupně. V letošním školním roce 2019/2020 do třídy dochází celkem 13 dětí, z toho 5 dívek a 7 chlapců ve věku od 3,5 - 7 let (jedno dítě s kombinovaným postižením, jedno dítě se středně těžkým sluchovým postižením, jedno dítě s tělesným postižením, deset dětí s těžkým narušením komunikačních schopností. U některých dětí se projevují další deficity různého stupně a rozsahu. Například nerovnoměrný vývoj psychomotorických funkcí, problémy s koordinací pohybů, samostatnou chůzí, deficity v dílčích funkcích, například v pozornosti a paměti nebo hyperaktivity. Podle potřeby je ve třídě dětem nápomocen asistent pedagoga, který je primárně k dispozici dětem s kombinovaným a tělesným postižením. Po dohodě s rodiči a podle potřeby, je vypracován adaptační plán z důvodu snížení emočního napětí a eliminaci adaptačních potíží u některých dětí. Do třídy pravidelně, každé dopoledne, dochází zdravotní sestra, která prozatímně zajišťuje krmení u jednoho dítěte pomocí sondy PEG. 

    Chod třídy zajišťují dvě aprobované třídní učitelky se vzděláním ve speciální pedagogice, včetně logopediea surdopedie a asistent pedagoga. Vytváříme pro děti prostředí plné pohody, lásky, důvěry a bezpečí, kde si děti budou vytvářet nové sociální vztahy a v co největší míře si postupně osvojí kompetence dané RVP PV tak, aby za respektování svých individuálních zvláštností a schopností byly co nejlépe připraveny na přechod do vyšší formy vzdělávání.

    Individuálními i skupinovými formami práce a za pomoci širokého spektra metod kooperativního učení hrou, se snažíme co nejlépe rozvíjet schopnosti dětí, eliminovat projevy negativního chování a posilovat kamarádské a prosociální chování. S každým dítětem pracujeme komplexně podle individuálního plánu na reedukaci oslabených funkcích a posilování funkcích zdravých tak, aby docházelo k harmonickému vývoji celé osobnosti dítěte. Klademe velký důraz na aktivní pravidelnou spolupráci s rodiči a maximální spokojenost našich dětí. Děti vedeme k co největší  samostatnosti. Letošní název TVP: "PERMONÍCI V KRKONOŠÍCH" se úzce prolíná s loňským TVP: "Po stopách Krakonoše." Školní rok zahajujeme společnou výrobou značek, kdy každé dítě si samo vymyslí a nakreslí značku podle své fantazie, následně si je děti samostatně zalaminují a následně nalepí na své místo v šatně, umývárně, na portfolia a podobně. Společně tvoříme označení jednotlivých center aktivit, vyrábíme si lanovky na přihlašování do školky, hrníček na pastelky, cedulek se jmény a zdobíme prostředí celé třídy. Děti si postupně samy připravují a mažou dopolední svačinu, nalévají pití, připravují nádobí, nalévají pod dozorem polévku a podobně. Postupně dotváříme a doplňujeme osobní portfolia, zážitkové deníčky, Čteníčka, vylepujeme a připomínáme Baltazarova pravidla, přemýšlíme o náplni činností a diskutujeme nad tematickými bloky i akcemi. Prostřednictvím socioemočního programu Baltazar se snažíme pozitivně působit na celkové prožívání a emocionalitu dětí, včetně přiměřeného sebehodnocení a odpovědnosti za své jednání.