TO JSME MY, MOTÝLCI.....

       CHARAKTERISTIKA TVP                             

      Třídní vzdělávací program 2023/2024 nese název "DOVÁDĚNÍ S MOTÝLKY"(Jaro, léto, podzim, zima, Motýlkům je pořád prima). Vychází ze ŠVP Mateřské školy Srdíčko, Horská Trutnov: „Krakonošovo království“ a úzce se prolíná s celkovou koncepcí ŠVP MŠ Komenského, Trutnov. Program je zcela uzpůsoben potřebám a přáním dětí ve třídě a respektuje jejich individuálních možnosti s ohledem na speciální vzdělávací potřeby každého dítěte.

     TVP je sestaven do 6 integrovaných bloků, ze kterých vychází jednotlivé tematické celky tak, aby se mohly libovolně kombinovat a prolínat. Délka každého tematického bloku není striktně dána, řídí se aktuální situací ve třídě, což znamená podle potřeb a zájmu dětí. Všechna volně navazující a vzájemně se prolínající témata a činnosti jsou inspirována právě probíhajícím ročním obdobím, významnými událostmi nebo momentální situací ve třídě. Inspirací pro vytvoření letošního TVP byla kniha „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima“ od autorky Kateřiny Konvalinové. Během roku jsou děti a rodiče aktivně zapojováni do dotváření TVP formou společného plánování o náplni činností a diskutování nad tematickými celky i akcemi. 

Denní nabídka tematických činností je rovnovážně sestavena a průřezově prolíná všemi pěti vzdělávacími oblastmi RVP PV. Za aktivního využití metod a forem kooperativního učení hrou, podporujeme co nejefektivnější rozvoj osobního potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti. Jedno dopoledne v týdnu jsou všechny vzdělávací aktivity uskutečňovány formou LESNÍ ŠKOLKY venku, a to za každého počasí (v souladu s RVP PV). 

Logopedická a speciálně-pedagogická péče je prostoupena všemi činnostmi a aktivitami v průběhu celého dne docházky dětí do mateřské školy. Pedagogové se snaží pro děti vytvářet prostředí, ve kterém jsou plně respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracují podle záměrů a principů programu Začít spolu, který je postaven na učení se samostatnému myšlení, na zodpovědnosti za sebe sama a svoji práci. Třetím rokem je aktivně využívána i Metoda rozvoje jazykových schopností podle Elkonina. Ve třídě se pracuje s programem „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociálním dovednostem a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, hledat cesty a řešit problémy.


    CHARAKTERISTIKA TŘÍDY MOTÝLKŮ

     Třída Motýlků je součástí šestitřídní MŠ Srdíčko, Horská 282, Trutnov – Horní Staré Město. Škola je jedním z odloučených pracovišť Mateřské školy Trutnov. Prostory třídy se nacházejí ve druhém patře budovy mateřské školy. Pro vzdělávací činnosti jsou využívány prostory třídy, chodby, přilehlých prostor, šatny i umývárny. Ve všech jsou vhodně rozmístěna centra aktivit (Domácnost, Dílna, Ateliér, Voda a písek, Pokusy a objevy, Pohyb, Logohrátky, Živá příroda, Hudba, Dramatizace, Kostky, Relaxace, Stolní hry a manipulativa, Knihy a písmena, Předškoláček Ranní úkol). Pro mladší děti s potřebou spánku je k dispozici Pelíškovna – ložnice, kde má každý z nich k dispozici své označené lehátko určené na polední odpočinek).
     Třída je zaměřena na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy zařazeny na základě doporučení školského poradenského zařízení se stanovenými podpůrnými opatřeními třetího a čtvrtého stupně. V letošním školním roce 2023/2024 do třídy dochází celkem 13 dětí, z toho 5 dívek a 8 chlapců ve věku od 3 - 7 let (jedno dítě s kombinovaným postižením, jedno dítě s těžkým zrakovým postižením, devět dětí s těžkým narušením komunikačních schopností a dalšími oslabeními).