Koncepce

                                                            

 

        „V naší třídě u Motýlků,            nemá nikdo nudnou chvilku       Hrajeme si, povídáme, tradice               my poznáváme. "                    

 Charakteristika TVP                                

       Třídní výchovně vzdělávací program naší třídy Motýlků vychází z RVP PV, ŠVP Mateřské školy Srdíčko, Horská Trutnov: „Krakonošovo království“ a úzce se prolíná s celkovou koncepcí ŠVP MŠ Komenského, Trutnov. 

  

    Náš TVP nese název: „BYLO, NEBYLO….V KRKONOŠÍCH“, volně navazuje na loňský TVP: „Permoníci v Krkonoších“ a úzce čerpá z místních tradic a zvyků v Krkonoších. Je inspirován knihou od Josefa Lady: Tradiční rok. Program je zcela uzpůsoben potřebám a přáním dětí v naší třídě, s respektováním jejich individuálních možností a s ohledem na speciální vzdělávací potřeby každého dítěte.                         
    Denní nabídka tematických činností je rovnovážně sestavena a průřezově prolíná všemi pěti vzdělávacími oblastmi RVP PV. Za aktivního využití metod a forem kooperativního učení hrou podporujeme co nejefektivnější rozvoj osobního potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti. Všechny naše aktivity se snažíme více zaměřit a sladit s konceptem programu Začít spolu, vést děti k maximální samostatnosti a ještě více zkvalitnit spolupráci s rodinami jednotlivých dětí, včetně zapojení rodičů do dění ve třídě i aktivit v rámci školky.
     Komplexně se snažíme o maximální a vyvážený osobnostní rozvoj dítěte, jeho poznávání, učení, osvojení si hodnot dané společnosti a podporu osobní samostatnosti, čímž mu umožňujeme postupně získávat klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Součástí TVP je vedení třídní knihy, kde je stručně zaznamenána většina uskutečněných činností, dále osobní dokumentace jednotlivých dětí, včetně IVP, kde jsou úzce specifikovány individuální potřeby jednotlivých dětí, osobní portfólia, knihy zážitků a čteníčka, kterou si děti v průběhu roku samostatně tvoří. 


   Klademe důraz na dostatek pohybu, podle individuálních potřeb odpočinku, aktivních i relaxačních chvilek, stejně tak estetické, sociální, emoční, kognitivní a společenské aktivity. V průběhu roku absolvujeme kurzy plavání, bruslení, lyžování, navštívíme divadla, výstavy, knihovnu, kino, budeme pomáhat seniorům, dvounohým i čtyřnohým kamarádům v nouzi. Nabídka v centrech aktivit umožní dětem samostatnou volbu činností a umožní tak lépe odhalit a rozvíjet jejich individuální schopnosti a nadání. Činnosti probíhají v zavedených centrech aktivit, které postupně s dětmi dotváříme, obnovujeme, vylepšujeme na základě předchozích zkušeností. Centra aktivit: Logohrátky, Živá příroda, Stolní hry a manipulativa, Dramatizace, Hudba, Kostky, Pohyb, Voda a písek, Pokusy a objevy, Ateliér, Dílna, Knihy a písmena, Relaxace, Domácnost. V rámci odpoledních klidových činností je otevřena Pelíškovna, kde odpočívají malé děti a děti s potřebou spánku.

 

     V rámci centra Živá příroda a enviromentálního vzdělávání máme na třídě králíčka Rastyho a dva šneky africké – oblovky Jáju a Páju, o které se s dětmi společně staráme. Na Zelené zahradě se staráme o vyvýšený záhon, kde pěstujeme různé druhy zeleniny, na malé zahradě se společně s ostatními třídami staráme o králíčka Kydlíčka.
     Logopedická a speciálně pedagogická péče na třídě je rovnoměrně rozdělena do všech aktivit a činností v průběhu celého dne. Každý den probíhá jak individuální logopedická a speciálně pedagogická péče, tak skupinová. V odpoledních hodinách probíhají pravidelné logopedické konzultace za účasti rodičů. V rámci speciálně pedagogické péče se zaměřujeme na minimalizaci deficitů dílčích funkcí u jednotlivých dětí a celkovou harmonizaci vývoje, s ohledem na individuální vzdělávací potřeby a stanovená podpůrná opatření. S dětmi od 5 let je pracováno  metodou Rozvoje jazykových schopností dle Elkonina. 

   

Charakteristika třídy                   

     Naše třída Motýlků se nachází ve druhém patře prvorepublikové velké vily v okrajové části města Trutnov. K prostorné třídě s centry aktivit: knihy a písmena, hudba, kostky, dramatizace a stolní hry a manipulativa, plně respektující potřeby dětí, náleží dlouhá chodba s plochými prvky podporující každodenní přirozený pohyb dětí, centra aktivit voda a písek, ateliér, pohyb, pokusy a objevy, dílna a domácnost. Součástí prostor využívaných dětmi ze třídy je další menší místnost s logohrátkami a živou přírodou, odpočinková pelíškovna – ložnice, umývárna s wc, šatna.
    Třída je zaměřena na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy zařazeny na základě doporučení školského poradenského zařízení se stanovenými podpůrnými opatřeními třetího a čtvrtého stupně. V letošním školním roce 2020/2021 do třídy dochází celkem 13 dětí, z toho 3 dívky a 10 chlapců ve věku od 3,5 - 7 let (jedno dítě s kombinovaným postižením, jedno dítě se středně těžkým sluchovým postižením, jedno dítě s tělesným postižením, jedno dítě s diagnózou ADHD, devět dětí s těžkým narušením komunikačních schopností). U některých dětí se projevují další deficity různého stupně a rozsahu. Například nerovnoměrný vývoj psychomotorických funkcí, problémy s koordinací pohybů, samostatnou chůzí, deficity v dílčích funkcích, například v pozornosti, paměti a podobně. Po dohodě s rodiči a podle potřeby, je vypracován adaptační plán z důvodu snížení emočního napětí a eliminaci adaptačních potíží u některých dětí. Všechny děti mají vypracován po dohodě s rodiči IVP, kde jsou vytyčeny metody a formy práce, včetně strategií a vzájemné spolupráce. Pro děti se snažíme vytvářet prostředí plné pohody, lásky, důvěry a bezpečí, kde se děti budou samy snažit vytvářet nové sociální vztahy a v co největší míře si postupně osvojí kompetence dané RVP PV tak, aby za respektování svých individuálních zvláštností a schopností byly co nejlépe připraveny na přechod do vyšší formy vzdělávání.

     Chod třídy zajišťují dvě aprobované třídní učitelky se vzděláním ve speciální pedagogice, včetně logopedie a surdopedie a asistent pedagoga. 

Individuálními i skupinovými formami práce a za pomoci širokého spektra metod kooperativního učení hrou, se snažíme co nejlépe rozvíjet schopnosti dětí, eliminovat projevy negativního chování a posilovat kamarádské a prosociální chování. S každým dítětem pracujeme komplexně podle individuálního plánu na reedukaci oslabených funkcí a posilování funkcí zdravých tak, aby docházelo k harmonickému vývoji celé osobnosti dítěte. Klademe velký důraz na aktivní pravidelnou spolupráci s rodiči a maximální spokojenost našich dětí. Děti vedeme k co největší samostatnosti.