To jsme my, Motýlci.....

                                                                                                          

Charakteristika TVP                             

 

 „BYLO, NEBYLO….V KRKONOŠÍCH“ ..........

třídní výchovně vzdělávací program naší třídy   Motýlků začal v roce   2020/2021. Je inspirován   místními tradicemi a knihou od Josefa   Lady    Tradiční rok. Vychází z potřeb a analýzy dětí ve   třídě, celkové koncepce a   ŠVP Mateřské   školy Srdíčko, Horská Trutnov: „Krakonošovo   království“,   ŠVP MŠ Komenského, Trutnov a   RVPPV. Obsahuje deset hlavních  integrovaných   bloků, ze kterých vždy vychází několik   tematických  celků. Snažíme se jeho prostřednictvím   dětem přiblížit místní tradice a zvyky v   Krkonoších a Podkrkonoší, podporovat u dětí   environmentální povědomí o světě kolem   nás.
     Denní nabídka tematických činností je rovnovážně sestavena a průřezově se  prolíná se všemi pěti vzdělávacími oblastmi RVP PV, včetně cílené logopedické a speciálně pedagogické péče. Za aktivního využití metod a forem kooperativního učení hrou podporujeme co nejefektivnější rozvoj osobního potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti, možnosti a speciální potřeby.

        Všechny naše aktivity se snažíme více zaměřit a sladit s konceptem programu Začít spolu, kde v rámci činností v centrech aktivit podporujeme děti v maximální samostatnosti, včetně odhalení vlasního potenciálu dítěte i nadání. Centra aktivit: Logohrátky, Živá příroda, Stolní hry a manipulativa, Dramatizace, Hudba, Kostky, Pohyb, Voda a písek, Pokusy a objevy, Ateliér, Dílna, Knihy a písmena, Relaxace, Domácnost.

       V rámci odpoledních klidových činností je otevřena Pelíškovna, kde odpočívají malé děti a děti s potřebou spánku, Předškoláček, kde probíhá cílená předškolní příprava a nadstandardní aktivity Sboreček, Keramika, Fotbálek, Atleťáček, Chytré hlavičky, Tanečky a další. V rámci centra Živá příroda a environmentálního vzdělávání chováme na třídě šneky africké a na malé zahradě králíka Rastíka a morče Jacka. Na Zelené zahradě se staráme o vyvýšený záhon, kde pěstujeme různé druhy zeleniny. Jsme součástí projektu Malý zahradníkStromy. Společně podporujeme předčtenářskou gramotnost pomocí Čteníčka, Pravidelně spolupracujeme s rodinami jednotlivých dětí, včetně jejich zapojení do dění ve třídě, aktivit v rámci školky i při akcíh místních organizací. K lepší orientaci v emocích, prožívání a chování  dětí aktivně pracujeme se socio-emočním programem Baltazar. 

      V průběhu roku absolvujeme kurzy plavání, bruslení, lyžování, navštívíme divadla, výstavy, knihovnu, kino, budeme pomáhat seniorům, dvounohým i čtyřnohým kamarádům v nouzi. 
Lesní školka, kterou absolvujeme vždy jeden den v týdnu, je formou environmentálního vzdělávání, kdy všechny dopolední výchovně vzdělávací aktivity přesouváme ven. Podporujeme tak u dětí zdravý životní styl a vedeme je tak přirozenou cestou k ochraně přírody a úctě k životu. 

Celý TVP: "Bylo, nebylo v Krkonoších..." k nahlédnutí ve třídě Motýlků. 

                   Charakteristika třídy             

  „V naší třídě u Motýlků, nemá nikdo nudnou chvilku, hrajeme si, povídáme, tradiční svět poznáváme. "            

      Naši třídu Motýlků najdete ve druhém patře budovy mateřské školy a je určena pro děti se  speciálními vzdělávacími potřebami, které mají vystaveno doporučení školského poradenského zařízení se stanovenou mírou podpůrných opatření třetího stupně a výš. V letošním školním roce 2021/2022 je ve třídě zapsáno celkem 13 dětí, 5 dívek a 8 chlapců. Tři děti s PO4 a 10 dětí s PO3. Na třídě s dětmi pracují pedagogové s aprobací speciální pedagogika, logopedie-surodpedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie a asistent pedagoga. 

     Posláním naší třídy je úspěšně vzdělávat a zapojit všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami do aktivního života, cíleně napomoci k mírnění deficitů dílčích funkcí tak, aby děti byly co nejvíc samostatné, šťastné a spokojené. Dbáme na úzkou vzájemnou spolupráci s rodiči, otevřenost a srdečnost.  

     Na třídě probíhá intenzivní cílená individuální i skupinová logopedická a speciálně pedagogická péče, která je rovnoměrně rozdělena do všech aktivit a činností v průběhu celého dne. Jsme zapojeni do projektu Hláskování s Lipánkem, kdy se nám podařilo získat logopedické pomůcky v hodnotě 15.000,- kč. V rámci stálého zkvalitňování péče od loňského školního roku pracujeme metodou Elkonin a využíváme metodu Motorického čtení. 

     V září jsou děti orientačně diagnostikovány, včetně oslabených oblastí. Na základě pozorování, doporučení a výsledků orientačních diagnostik je každému dítěti vypracován individuální vzdělávací plán vzdělávání, který je konzultován a následně odsouhlasen rodiči dítěte. K diagnostikování používáme diagnostiku iSophi, Test fonematického sluchu podle Škodové, Edfeldtův test, orientační logopedický screening vycházející z  Orientačního logopedického vyšetření Mgr. Václavy Tomické, Jiráskův test školní zralosti, MATERS, Klokanův kufr a kapsy.