Cílem keramické dílny je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Dále se zaměřujeme na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti. Děti si v průběhu našeho tvoření vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje a v neposlední řadě keramickou pec pro výpal máme k dispozici, děti tak na tvorbu nic nepotřebují. Lekce se odehrávají přímo v prostorách naší školky. Výrobky odvezeme do dílny do Trutnova na výpal a poté je dovezeme dětem zpět.

    Na začátku každé lekce se s dětmi přivítáme a představíme si výrobek, který se bude danou hodinu vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce, který názorně ukážeme. Děti společně s námi krok po kroku vytvářejí finální výrobek. V případě komplikací vždy dětem pomůžeme. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo, kde budou 14 dnů vysychat. Po této době putují do keramické pece. Po výpalu si děti mohou keramické výrobky namalovat engobami a glazurami. Následuje poslední výpal, po kterém si děti výrobky odnesou domů.

    První keramické tvoření bude v pondělí 11. 10. 2021, další keramika bude každou lichou středu v měsíci.

Děti budou potřebovat: tričko, které si mohou zašpinit - nebo zástěrku a bavlněnou utěrku, na které budou tvořit.

Na děti se moc těšíme a doufáme, že společné tvoření s hlínou bude pro nás všechny velmi pohodové a zábavné.

Dílnu povede: Petra Dombaiová a Petra Fischlová

     Hudební aktivita zaměřená především na radost ze zpěvu. Pestrou nabídkou hudebně pohybových činností a her se budeme v průběhu školního roku snažit dětem přiblížit tak, abychom se naučili něco nového a stále nás to bavilo. Širokou nabídku doplníme například hrou na tradiční i ty méně známé rytmické nástoje, zpěvem za doprovodu klavíru, poslechovými i pohybovými aktivitami, seznamováním s hudebními nástroji a podobně. Pokusíme se vnímat hudbu všemi smysly i hledat melodie, rytmus v nás samotných i kolem nás. Sboreček zpívá každý lichý týden, vždy v pondělí.

Poprvé se sejdeme v pondělí 4. 10. 2021

Těšíme na Vás
Gabča Velebová & Alča Horochovská 

   Individuální a skupinové logopedické činnosti probíhající pravidelně v průběhu celého týdn a jsou primárně určené pro děti se stanovenými podpůrnými opatřeními školským poradenským zařízením a školou. Cílem je komplexní podpora komunikačních schopností u dětí, včetně podpory správné výslovnosti a radosti z komunikace. Zábavné hry a činnosti se zaměřují na rozvoj rytmizace, fonematického sluchu, správných dechových návyků, souvislého mluvního projevu, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vizuomotorickou koordinaci, sluchovou i zrakovou paměť a pozornost, aktivizaci motoriky mluvidel, jazyka, včetně mimiky obličeje, stimulaci správné výslovnosti, reedukaci nesprávné výslovnosti, cvičení podle Elkonina, míčkování a podobně.  

     Pravidelné celoroční schůzky s rodiči a jejich dětmi probíhají podle harmonogramu ve stanovený den i čas.

  Těší se na Vás v jednotlivých třídách Dáša, Hanka, Radka, Gabča, Ivet, Týnka, Jitka H.

    Cílem fotbalového kroužku je zvýšit fyzickou kondici dětí, zlepšit hrubou motoriku a podpořit psychomotorický vývoj jednotlivce. V kolektivním sportu děti získají sportovní i sociální dovednosti nenásilnou formou v souhře i s kamarády. Na konci školního roku naše fotbalové dovednosti prověří turnaj malých fotbalistů všech MŠ v Trutnově, který jsme založili společně s SK HSM a nadále tradičně pořádáme. Těšíme se na nové malé sportovce, kluky i holčičky. Začínáme první říjnovou lichou středu od 15.00 hodin.

Fotbal v tomto školní roce bude probíhat pod vedením Eleny Fajstavrové a pana Rychlovského 

  Cíl - rozvoj tvořivosti, fantazie a kreativity dětí, seznámení s různým výtvarným i netradičním materiálem, vedení dětí ke spolupráci a pomoci druhému – kooperativní činnosti. Výtvory dětí slouží k výzdobě mateřské školy a  k účasti v soutěžích, prezentaci mateřské školy na veřejnosti. 

Šikulky tento rok vedou Šárka Vojáčková, Jíťa Šubrtová a Renata Krejdlová

      Pohyb je nejpřirozenější aktivita dětí v předškolním období. Prostřednictvím pravidelného pohybu si děti zlepšují koordinaci a rovnováhu celého těla, pohyblivost, rychlostní schopnosti, včetně správného držení těla i celkového harmonického vývoje celé osobnosti. Během roku si děti formou hry osvojí základy atletické abecedy, běhu, hodu na cíl a skoku z místa.

Na atleťáčku Vás tento rok opět přivítá Jitka Hurdálková a Iveta Prokopová

     Aktivita zaměřěná na rozvoj hudebně-pohybových dovedností a správného držení těla. Pracujeme na vnímání rytmu a hudby ve spojení s tancem, za doprovodu lidových i moderních písniček a říkadel. Děti mají možnost rozvíjet pohybovou fantazii, vnímání rytmu, odvahu projevit se, schopnost spolupracovat s ostatními dětmi v páru i ve skupině. 

Těší se na Vás: Iveta Prokopová a Jitka Hurdálková