Děti si v průběhu našeho tvoření vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje a v neposlední řadě keramickou pec pro výpal máme k dispozici, děti tak na tvorbu nic nepotřebují. Lekce se odehrávají přímo v prostorách naší školky. Výrobky vypálíme v naší dílně v keramické peci.

          Na začátku každé lekce se s dětmi přivítáme a představíme si výrobek, který se bude danou hodinu vyrábět. Děti společně s námi krok po kroku vytvářejí finální výrobek. V případě komplikací vždy dětem pomůžeme, ale necháváme dětem prostor pro kreativitu a fantazii. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo, kde budou 14 dnů vysychat. Po této době putují do keramické pece. Po výpalu si děti mohou keramické výrobky namalovat engobami a glazurami. Následuje poslední výpal, po kterém si děti výrobky odnesou domů.

První keramické tvoření bude v úterý 3. 10. 2023, další keramika bude každé sudé úterý v měsíci.

Děti budou potřebovat: tričko, které si mohou zašpinit - nebo zástěrku a bavlněnou utěrku, na které budou tvořit.

 

Na děti se moc těšíme a doufáme, že společné tvoření s hlínou bude pro nás všechny velmi pohodové a zábavné.

Dílnu povede: Petra Fischlová a Šárka Vojáčková

   

     Cílem fotbalového kroužku je zvýšit fyzickou kondici dětí, zlepšit hrubou motoriku a podpořit psychomotorický vývoj jednotlivce. V kolektivním sportu děti získají sportovní i sociální dovednosti nenásilnou formou v souhře i s kamarády. Na konci školního roku naše fotbalové dovednosti prověří turnaj malých fotbalistů všech MŠ v Trutnově, který jsme založili společně s SK HSM a nadále tradičně pořádáme. Těšíme se na nové malé sportovce, kluky i holčičky. Fotbal bude probíhat  pod vedením Jitky Hurdálkové a Věry Menzelové každé liché pondělí.

      Pohyb je nejpřirozenější aktivita dětí v předškolním období. Prostřednictvím pravidelného pohybu si děti zlepšují koordinaci a rovnováhu celého těla, pohyblivost, rychlostní schopnosti, včetně správného držení těla i celkového harmonického vývoje celé osobnosti. Během roku si děti formou hry osvojí základy atletické abecedy, běhu, hodu na cíl a skoku z místa.

Na atleťáčku Vás tento rok opět přivítá Jitka Hurdálková každý lichý čtvrtek.

   Individuální a skupinové logopedické činnosti probíhající pravidelně v průběhu celého týdne pro děti se stanovenými podpůrnými opatřeními školským poradenským zařízením a školou. Cílem je komplexní podpora komunikačních schopností u dětí, včetně podpory správné výslovnosti a radosti z komunikace. Zábavné hry a činnosti se zaměřují na rozvoj rytmizace, fonematického sluchu, správných dechových návyků, souvislého mluvního projevu, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vizuomotorickou koordinaci, sluchovou i zrakovou paměť a pozornost, aktivizaci motoriky mluvidel, jazyka, včetně mimiky obličeje, stimulaci správné výslovnosti, reedukaci nesprávné výslovnosti, individuální cvičení podle Elkonina, míčkování a podobně.  

     Těší se na Vás v jednotlivých třídách Dáša, Hanka, Ivet a Jitka H.

     Skupinový trénink jazykových schopností předškolních dětí Elkonin, bude probíhat v rámci předškolní přípravy na jednotlivých třídách. Těší se na Vás v jednotlivých třídách Dáša, Ivet, Hanka, Jíťa Š., Jitka H., Péťa, Šárka, Radka, Tereza a Nikča

Klokan je šikovné zvíře, které umí mnoho věcí. Navíc má výhodu – kapsu- kam může schovat všechno, co ho zajímá. Třeba úkoly, které ještě neumí a potřebuje se je naučit, než půjde do školy. Jenže těch úkolů bylo zpočátku moc a tak si na ně pro pořádek pořídil kufr, který nosí stále s sebou.
Jednotlivé úkoly vytahuje a jeden po druhém zdolává.
Malí klokani se budou po celý školní rok s Klokanem a jeho kufrem kamarádit a krůček po krůčku se budou učit přesně to, co potřebují.
Začínáme ve středu 11.10.2023 a budeme se scházet každou lichou středu od 13 hodin.

Na malé klokany se těší Hanka

  Cílem aktivity je rozvoj tvořivosti, fantazie a kreativity dětí, seznámení s různým výtvarným i netradičním materiálem, vedení dětí ke spolupráci a pomoci druhému – kooperativní činnosti. Děti budou potřebovat nějaké starší větší tričko, které mohou zamazat. 

Začínáme 5.10.2023 od 13.00h a pak každý sudý týden ve čtvrtek.

Těší se na vás Jíťa Šubrtová a Ivet Prokopová

     Hudební aktivita zaměřená především na radost ze zpěvu. Pestrou nabídkou hudebně pohybových činností a her se budeme v průběhu školního roku snažit dětem přiblížit tak, abychom se naučili něco nového a stále nás to bavilo. Širokou nabídku doplníme například hrou na tradiční i ty méně známé rytmické nástoje, zpěvem za doprovodu klavíru, poslechovými i pohybovými aktivitami, seznamováním s hudebními nástroji a podobně. Pokusíme se vnímat hudbu všemi smysly i hledat melodie, rytmus v nás samotných i kolem nás. Děti si na sborečku vedou sešit, do kterého dostávají nové notičky a malé aktivitky na domů. Prosíme, noste sešity na dané termíny do školky. Sboreček zpívá každý sudý týden, vždy ve středu od 13:00 do 14:00 hod. Začínáme 4. 10. 2023.

Na nové zpěváčky se těší  ♪♫
Gabča Velebová & Terka Poláčková

     Hrajeme si se šachovnicí a šachovými figurkami, budeme se seznamovat nejen s pochozí čtvercovou sítí, která má přesně definovaný prostor, který zahrnuje spoustu možností tvoření. Čtvercový prostor šachovnice podporuje rozvoj logického myšlení i samotných základů programování pomocí digitálních pomůcek Blue Bot, Cubeto, webových aplikací a dalších pomůcek.  Figurková školička, která je takovým předstupněm a základem pro programování, vychází z metodiky metodiky Martiny Kořenové. Podporuje u dětí nadání, intelekt, abstraktní a kritické myšlení, předmatematické a prosotorové vnímání. Pomocí hry na "Robotíky" budeme postupně v průběhu roku odkrývat kouzelný a tajemný svět robotů a programování. Nedílnou součástí se nám stane práce s chybou a hledání cest k vyřešení šachových a robotických záhad. Těší se na Vás od října každé liché úterý od 13.00 do 14.00 hodin vrchní Robotíci Nikča a Dáša