Hudební aktivita zaměřené především na radost ze zpěvu, spontánního projevu a hudby samotné. Pestrou nabídkou hudebně pohybových činnosti a her se budeme v průběhu školního roku snažit dětem přiblížit různorodý hudební svět tak, abychom se naučili něco nového a stále nás to bavilo. Širokou nábídku doplníme například hrou na flétny, tradiční i ty méně známé rytmické nástoje, zpěvem za doprovodu klavíru, poslechovými i pohybovými aktivitami, seznamováním s hudebními nástroji, notami a podobně. Pokusíme se vnímat hudbu všemi smysly i hledat melodie, rytmus v nás samotných i kolem nás. Sboreček zpívá každý lichý týden, vždy v pondělí. Těší se na Vás Gabča Velebová a Dáša Kážová

    

 

 

 

     Cílem fotbalového kroužku je zvýšit fyzickou kondici dětí, zlepšit hrubou motoriku a podpořit psychomotorický vývoj jednotlivce. V kolektivním sportu děti získají sportovní i sociální dovednosti nenásilnou formou v souhře i s kamarády. Na konci školního roku naše fotbalové dovednosti prověří turnaj malých fotbalistů všech MŠ v Trutnově, který jsme založili společně s SK HSM a nadále tradičně pořádáme. Kdo by měl z dětí zájem, v létě jezdíme na malý 3 denní tábor, kde také hrajeme fotbal a zažíváme společné táborové radosti. Těšíme se na nové malé sportovce, kluky i holčičky. Každoročně se do tréninků zapojují tatínkové. 

Fotbal v tomto školní roce bude probíhat každý lichý pátek pod vedením Eleny Fajstavrové. Poprvé se sejdeme 12. 10. ve 13.00 hodin. 

     Cíl - rozvoj tvořivosti, fantazie a kreativity dětí, seznámení s různým výtvarným i netradičním materiálem, vedení dětí ke spolupráci a pomoci druhému – kooperativní činnosti. Výtvory dětí slouží k výzdobě mateřské školy a nemocnice v Trutnově, k účasti v soutěžích, prezentaci mateřské školy na veřejnosti. 

Šikulky tento rok vedou Petra Dombaiová a Tamara Gabrlová. Začínáme ve čtvrtek 11. 10. 2018. 

 

 

 

 

      Individuální a skupinové logopedické činnosti probíhající pravidelně v průběhu celého týdn a jsou primárně určené pro děti se stanovenými podpůrnými opatřeními školským poradenským zařízením a školou. Cílem je komplexní podpora komunikačních schopností u dětí, včetně podpory správné výslovnosti a radosti z komunikace. Zábavné hry a činnosti se zaměřují na rozvoj rytmizace, fonematického sluchu, správných dechových návyků, souvislého mluvního projevu, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vizuomotorickou koordinaci, sluchovou i zrakovou paměť a pozornost, aktivizaci motoriky mluvidel, jazyka, včetně mimiky obličeje, stimulaci správné výslovnosti, reedukaci nesprávné výslovnosti a podobně.  

     Pravidelné celoroční schůzky s rodiči a jejich dětmi probíhají podle harmonogramu ve stanovený den i čas, ve všech sudých týdnech školního roku pondělí až čtvrtek, v patnáctiminutových intervalech od 15. 30 hodin do 16. 30 hodin. Jednotlivé časy a termíny konzultací máte vlepeny v sešitech na přední nebo zadní straně (podle toho, kde bylo místo k nalepení). Sešity noste zpět do MŠ každé pondělí. Děkujeme za spolupráci. 

                                                                                                                     Těší se na Vás Dáša Kážová

    

      Pohyb je nejpřirozenější aktivita dětí v předškolním období. Prostřednictvím pravidelného pohybu si děti zlepšují koordinaci a rovnováhu celého těla, pohyblivost, rychlostní schopnosti, včetně správného držení těla i celkového harmonického vývoje celé osobnosti. Během roku si děti formou hry osvojí základy atletické abecedy, běhu, hodu na cíl a skoku z místa.

Na atleťáčku Vás tento rok opět přivítá Jítka Hurdálková a Alena Horochovská. Poprvé se sejdeme již ve čtvrtek 4.10. a budeme se scházet každý sudý čtvrtek. 

     Aktivita zaměřěná na rozvoj hudebně-pohybových dovedností a správného držení těla. Pracujeme na vnímání rytmu a hudby ve spojení s tancem, za doprovodu lidových i moderních písniček a říkadel. Děti mají možnost rozvíjet pohybovou fantazii, vnímání rytmu, odvahu projevit se, schopnost spolupracovat s ostatními dětmi v páru i ve skupině. 

Tanečky budou probíhat každý sudý týden, vždy v úterý. První schůzka proběhne 2. 10. 2018. Těší se na Vás: Iveta Prokopová a Veronika Linhart. 

Srdíčko

Horská 282, Trutnov 2                                                                          

499 733 387            

499 733 281

horska@mstrutnov.cz