Cílem keramické dílny je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Dále se zaměřujeme na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti. Děti si v průběhu našeho tvoření vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje  máme k dispozici. Lekce se odehrávají přímo v prostorách naší školky. Výrobky odvezeme do dílny do Trutnova na výpal a poté je dovezeme dětem zpět.

    Na začátku každé lekce se s dětmi přivítáme a představíme si výrobek, který se bude danou hodinu vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce, který názorně ukážeme. Děti společně s námi krok po kroku vytvářejí finální výrobek. V případě komplikací vždy dětem pomůžeme. Na závěr děti uklidí svou pracovní plochu a výrobky uloží na bezpečné místo, kde budou 14 dnů vysychat. Po této době putují do keramické pece. Po výpalu si děti mohou keramické výrobky namalovat engobami a glazurami. Následuje poslední výpal, po kterém si děti výrobky odnesou domů.

    První keramické tvoření bude v pondělí 11. 10. 2021, další keramika bude každou lichou středu v měsíci.

Děti budou potřebovat: tričko, které si mohou zašpinit - nebo zástěrku a bavlněnou utěrku, na které budou tvořit.

Na děti se moc těšíme a doufáme, že společné tvoření s hlínou bude pro nás všechny velmi pohodové a zábavné.

Dílnu povede: Petra Dombaiová a Petra Fischlová

     Cílem fotbalového kroužku je zvýšit fyzickou kondici dětí, zlepšit hrubou motoriku a podpořit psychomotorický vývoj jednotlivce. V kolektivním sportu děti získají sportovní i sociální dovednosti nenásilnou formou v souhře i s kamarády. Na konci školního roku naše fotbalové dovednosti prověří turnaj malých fotbalistů všech MŠ v Trutnově, který jsme založili společně s SK HSM a nadále tradičně pořádáme. Těšíme se na nové malé sportovce, kluky i holčičky. Začínáme první říjnovou lichou středu od 15.00 hodin.

Fotbal v tomto školní roce bude probíhat pod vedením Eleny Fajstavrové a pana Rychlovského 

     Hudební aktivita zaměřená především na radost ze zpěvu. Pestrou nabídkou hudebně pohybových činností a her se budeme v průběhu školního roku snažit dětem přiblížit tak, abychom se naučili něco nového a stále nás to bavilo. Širokou nabídku doplníme například hrou na tradiční i ty méně známé rytmické nástoje, zpěvem za doprovodu klavíru, poslechovými i pohybovými aktivitami, seznamováním s hudebními nástroji a podobně. Pokusíme se vnímat hudbu všemi smysly i hledat melodie, rytmus v nás samotných i kolem nás. Sboreček zpívá každý lichý týden, vždy v pondělí.

Poprvé se sejdeme v pondělí 4. 10. 2021

Těšíme na Vás
Gabča Velebová & Alča Horochovská 

     Skupinový trénink jazykových schopností předškolních dětí Elkonin, bude probíhat v rámci pilotního programu v průběhu školního roku 2021/2022 v pravidelných intervalech od pondělí do čtvrtka. I. skupina - předškoláci ze tříd Kytiček a Včeliček v čase od 12.30 hodin do 12.45 hodin, II. skupina - předškoláci ze třídy Sluníček v čase od 12.45 hodin do 13.00 hodin. Těší se na Vás Dáša, Ivet, Hanka, Jíťa Š., Jitka H., Péťa, Šárka a Nikča.

     Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je ale úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku.

     Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová. Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí. Takřka deset let připravovala a testovala cesty, jak prostřednictvím šachového prostředí rozvíjet konkrétní intelektuální dovednosti u dětí. Třeba orientaci v prostoru, abstraktní myšlení nebo tvorbu jednoduchých algoritmů. Výsledek odborníky nadchl především svou originalitou.Tým tvůrců metodiky je poměrně široký a zahrnuje speciální pedagogy nebo psychology, ale také velmi šikovné kreativce, ilustrátory nebo hudební skladatele. Nezaměnitelnou podobu vtiskla Figurkové školičce ilustrátorka Iva Tošnarová. Hudební stránku vytvořil její muž Zdeněk Tošnar. 

Ve školce se děti u "Figurek" budou potkávat s Nikolou Tajerovou a Janou Stokláskovou

   Individuální a skupinové logopedické činnosti probíhající pravidelně v průběhu celého týdne pro děti se stanovenými podpůrnými opatřeními školským poradenským zařízením a školou. Cílem je komplexní podpora komunikačních schopností u dětí, včetně podpory správné výslovnosti a radosti z komunikace. Zábavné hry a činnosti se zaměřují na rozvoj rytmizace, fonematického sluchu, správných dechových návyků, souvislého mluvního projevu, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vizuomotorickou koordinaci, sluchovou i zrakovou paměť a pozornost, aktivizaci motoriky mluvidel, jazyka, včetně mimiky obličeje, stimulaci správné výslovnosti, reedukaci nesprávné výslovnosti, individuální cvičení podle Elkonina, míčkování a podobně.  

     Těší se na Vás v jednotlivých třídách Dáša, Hanka, Gabča, Ivet a Jitka H.

      Pohyb je nejpřirozenější aktivita dětí v předškolním období. Prostřednictvím pravidelného pohybu si děti zlepšují koordinaci a rovnováhu celého těla, pohyblivost, rychlostní schopnosti, včetně správného držení těla i celkového harmonického vývoje celé osobnosti. Během roku si děti formou hry osvojí základy atletické abecedy, běhu, hodu na cíl a skoku z místa.

Na atleťáčku Vás tento rok opět přivítá Jitka Hurdálková a Iveta Prokopová