Koncepce

Charakteristika TVP

TVP  "Rok v přírodě se třídou Sluníček" se inspiruje knihou "Třída plná barev" od Petry Vondrové. Program je nasměrovaný tak, abychom s dětmi trávili čas co nejvíce v přírodě a na zahradě. Zaměříme se na práci s přírodninami, procházkami a cvičením v lese.

Kromě výtvarných a sportovních aktivit se budeme věnovat povídání, vyprávění příběhů, čímž u dětí budeme rozvíjet fantazii a představivost, slovní zásobu a motivovat je k samostatnému řečovému projevu. Snažíme se vést děti k samostatnosti, dodržování daných pravidel, podporovat jejich individualitu a respektovat každé dítě jako jedince.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů

V nespavých aktivitách se cíleně věnujeme předškolní přípravě dětí, rozvíjíme jednotlivé oblasti školní zralosti dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Charakteristiky třídy   

Třída sluníček se nachází v přízemí budovy MŠ. Tato třída je heterogenní. Ve třídě je zapsáno 26 dětí, 8 chlapců a 18 děvčat. Vybavení třídy i program dne je zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem. Do třídy nastoupily 2 děti, které mateřskou školu nikdy nenavštěvovaly a 2 děti, které přestoupily z jiné mateřské školy. Dětem umožňujeme individuální adaptaci po dohodě s rodiči.