Koncepce

Charakteristika TVP

Třídní výchovně vzdělávací program naší třídy Včeliček vychází z RVP PV, ŠVP Mateřské školy Srdíčko Trutnov s názvem „Krakonošovo království“ a úzce se prolíná s celkovou koncepcí ŠVP Mateřské školy Trutnov (MŠ Komenského). TVP je sestaven do 6 bloků, ze kterých vychází jednotlivá témata. 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2023/2024 je nazván „Rok stromů“ inspirovaný knihou od autorky Vladimíry Ottomanské. TVP seznamuje děti s pravidelným střídáním ročních období, změnami v přírodě i v životě lidí. Kniha přibližuje dětem témata pomocí jednotlivých stromů. Ač les a třída dětí vypadají na první pohled jako velmi nesourodá a nezkrotná společenství, tak při hlubším pohledu uvidíme jejich harmonii a soulad. 

 

Charakteristika třídy       

Naše třída Včeličky je třídou s rozšířenou výukou anglického jazyka. Třída je věkově smíšená, děti jsou v rozmezí 3,10 roku až 6,5 let. Zapsáno je 25 dětí, 12 dívek a 13 chlapců. Ve třídě probíhá postupná adaptace nových dětí. Dvanáct dětí tvoří skupinu předškoláků, kteří se v rámci nespavého režimu individuálně připravují na vstup do první třídy ZŠ.

Třída se nachází v prvním patře budovy mateřské školy, sousedí se třídou Kytiček, spolu se šatnami a toaletami. Prostory třídy jsou sestaveny do několika center aktivit (Angličtina, Dramatizace, Hudba, Knihy a písmena, Kostky, Stolní hry a manipulativa, Pokusy a objevy). Další centra využíváme v prostorách chodby (Ateliér, Voda a písek, Pohyb, Dílna).

Ve třídě probíhá výuka anglického jazyka pomocí metody Wattsenglish, která je akreditována MŠMT. Výuka probíhá v rámci dne v mateřské škole souběžně se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracuje učitelky vyškolené speciálně pro práci s materiály Wow!. Děti mají k dispozici kompletní set Wow. Světem angličtiny děti provází Steve Watts - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Dvakrát v týdnu (úterý a středa) dochází do třídy externí lektorka na dopolední konverzaci. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:

  • Individuální přístup k dítěti
  • Integrované učení hrou a činnostmi
  • Plánované pozorování
  • Centra aktivit ve třídě
  • Spolupráce školy a rodiny
  • Spolupráce s komunitou v místě školy
  • Profesní rozvoj a růst pedagogů

Ve třídě pracujeme i s programem „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Inspiraci jsme načerpali od vedoucí MŠ, která se účastnila stáže učitelek mateřských škol na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu.