Myšičky

 

 Charakteristika TVP

    Inspirací pro třídní výchovně vzdělávací program Myšiček jsou knížky Človíčkova dobrodružství, Človíčkova dobrodružství a nové objevy, Človíček a Človíčka. TVP vychází z potřeb a analýzy dětí ve třídě, celkové koncepce a ŠVP MŠ Srdíčko, Horská Trutnov – “ Krakonošovo království”, ŠVP MŠ Trutnov a RVP PV.

TVP je sestaven do 6 bloků, ze kterých vychází jednotlivá témata. Naším cílem je přiblížit dětem svět kolem nás, přizpůsobit se společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Vytvářet základy aktivního postoje ke světu, k životu, pozitivní vztahy ke kultuře a umění. Denní nabídka tematických činností je rovnoměrně sestavena a průřezově se prolíná se všemi 6 vzdělávacími oblastmi RVP PV. Včetně intenzivní cílené individuální i skupinové logopedické a speciálně pedagogická péče, která je rovnoměrně rozdělena do všech aktivit a činností v průběhu celého dne.

Pracujeme dle principů “Začít spolu”, kde v rámci činností v centrech aktivit podporujeme děti v samostatnosti a tvůrčí činnosti. Ve třídě máme centra aktivit: logohrátky, pohyb, ateliér, písek a voda, pokusy a objevy, dílna, knihy a písmena, relaxace, domácnost, stolní hry a manipulativa, kostky, dramatizace, hudba.
V průběhu roku absolvujeme kurzy bruslení, plavání, lyžování. Navštívíme různá divadelní představení, výstavy, knihovnu, muzeum apod.
Dále letos do našeho programu zapojíme pravidelné aktivity: Míčkování – relaxační cvičení. Metodu Elkonin a “Lesní školka“ – strávíme celé dopoledne venku, včetně aktivit, které z vnitřního prostředí přesuneme ven. Pravidelně budeme s dětmi navštěvovat knihovnu.

 

Charakteristika třídy

Třída Myšiček je druhou speciální třídou v MŠ SRDÍČKO. Vznikla z důvodu narůstající potřeby stálého zkvalitňování péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy, zřízené podle § 16, přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a mají stanovený podpůrný stupeň tři a čtyři. Většina dětí má narušení komunikačních schopností různého rozsahu. Některým dětem byly diagnostikovány další přidružené specifické obtíže, (poruchy pozornosti a aktivity, deficity dílčích funkcí, obtíže v sociálním přizpůsobení a podobně). Letos je zapsáno 14 dětí, z toho 9 chlapců a 5 dívek ve věku 4 – 7let.