Myšičky

 Charakteristika TVP

     Inspirací pro třídní výchovně vzdělávací program Myšiček je knížka ROK STROMŮ od Vladimíry Ottomanské.  TVP vychází z potřeb a analýzy dětí ve třídě, celkové koncepce a ŠVP MŠ Srdíčko, Horská Trutnov – “ Krakonošovo království”, ŠVP MŠ Trutnov a RVP PV.
TVP je sestaven do 5 bloků, z kterých vychází jednotlivá témata. Naším cílem je přiblížit dětem přírodní zákonitosti, rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost. Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.. Denní nabídka tematických činností je rovnoměrně sestavena a průřezově se prolíná se všemi 5 vzdělávacími oblastmi RVP PV. Včetně intenzivní cílené individuální i skupinové logopedické a speciálně pedagogická péče, která je rovnoměrně rozdělena do všech aktivit a činností v průběhu celého dne.

Při práci s dětmi využíváme prvky programu “Začít spolu”, kde v rámci činností v centrech aktivit podporujeme děti v samostatnosti a tvůrčí činnosti. Ve třídě máme centra aktivit: logohrátky, pohyb, ateliér, písek a voda, pokusy a objevy, dílna, knihy a písmena, relaxace, domácnost, stolní hry a manipulativa, kostky, dramatizace, hudba, grafomotorika.
V průběhu roku absolvujeme kurzy bruslení, plavání, lyžování. Navštívíme různá divadelní představení, výstavy, knihovnu,…
Dále letos do našeho programu zapojíme pravidelné aktivity: Míčkování – relaxační cvičení. Metodu Elkonin a “Lesní školka – 1x týdně strávíme celé dopoledne venku, včetně aktivit, které z vnitřního prostředí přesuneme ven.

Charakteristika třídy

    Třída Myšiček je, druhou speciální třídou na MŠ SRDÍČKO. Vznikla z důvodu narůstající potřeby stálého zkvalitňování péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy, zřízené podle § 16, přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a mají stanovený podpůrný stupeň tři. Většina dětí má narušení komunikačních schopností různého rozsahu, někteří se potýkají s dalšími přidruženými specifickými obtížemi (poruchy pozornosti a aktivity, deficity dílčích funkcí, obtíže v sociálním přizpůsobení a podobně). Letos je zapsáno 14 dětí z toho 12 chlapců a dvě dívky.