Koncepce

 Charakteristika TVP

     Plánování vychází ze ŠVP, z provedené analýzy třídy, týká se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních vzdělávacích činností, které dětem nabízíme v rámci integrovaných bloků.

Celoroční projekt třídy je zaměřen na poznávání světa kolem nás – blízkého i vzdáleného. Máme rádi místo, kde žijeme, poznáváme lidi kolem nás a sami sebe. Chceme dětem přiblížit historii našeho regionu, vzbudit zájem o objevování a poznávání našeho města a jeho okolí. V rámci projektu se zapojíme do akcí spolku Trutnov město - draka a Rýbrcoul – duch hor. Budeme spolupracovat s Galerií draka a Muzeem Podkrkonoší v Trutnově, SK HSM, farním úřadem.

Charakteristika třídy

Třída Kytičky – třída s rozšířenou výukou anglického jazyka

     Třída je věkově smíšená, děti jsou v rozmezí 3 až 6,5 roku. Zapsáno je 24 dětí, 10 dívek a 14 chlapců. Ve třídě probíhá postupná adaptace nových dětí (5), dle možností jednotlivých rodin. Ostatní děti již mateřskou školu navštěvovaly. Ve třídě jsou tři děti se SVP – PO 2. Spolupracujeme s SPC, se kterým průběžně konzultujeme PO a potřeby dětí. Třináct dětí tvoří skupinku předškoláků, kteří se v nespavém režimu individuálně připravují na vstup do první třídy. Všechny děti jsou celkově fyzicky vyspělé, zručné, většinou samostatné v sebeobsluze. Na třídě pracuje také asistentka pedagoga.
      Třída se nachází v prvním patře budovy mateřské školy spolu se šatnami a toaletami. Prostor třídy je členěn na několik herních koutků – center aktivit. Využíváme také prostory chodby, kde se nachází koutky – centra: ateliér, dílnička, voda a písek, pohyb.

 Ve třídě probíhá rozšířená výuka angličtiny - Metoda Wattsenglish - akreditovaná MŠMT http://www.wattsenglish.cz/metoda-wattsenglish/. Výuka je úzce propojena v rámci dne v mateřské škole se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracují učitelky vyškolené speciálně pro práci s materiály Wow!. Děti mají k dispozici kompletní set Wow! Virtuálně děti komunikují se Stevem Wattsem - autorem metody a hlavní tváří všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Dvakrát v týdnu dochází do třídy externí lektor na dopolední konverzaci. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. 

     Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů
Ve třídě využíváme program „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy.