Koncepce

 Charakteristika TVP

     Plánování vychází ze ŠVP, z provedené analýzy třídy, týká se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních vzdělávacích činností, které dětem nabízíme v rámci integrovaných bloků.

Celoroční projekt třídy je zaměřen na seznámení s legendou o Krakonošovi. Otevřeme malované truhly z krkonošských chalup a povíme si spoustu krakonošovských pohádek. Chceme dětem přiblížit historii našeho regionu, vzbudit zájem o objevování a poznávání našeho města a jeho okolí. V rámci projektu se zapojíme do akcí spolku Trutnov město - draka a Rýbrcoul – duch hor. Budeme spolupracovat s Galerií draka a Muzeem Podkrkonoší v Trutnově.

Charakteristika třídy

Třída Kytičky – třída s rozšířenou výukou anglického jazyka
     Třída je věkově smíšená, děti jsou v rozmezí 3 až 5,10 roku. Zapsáno je 25 dětí, 11 dívek a 14 chlapců. Ve třídě probíhá postupná adaptace nových dětí (5), dle možností jednotlivých rodin. Ostatní děti již mateřskou školu navštěvovaly. Ve třídě jsou tři děti se SVP – PO 2. Spolupracujeme s SPC, se kterým průběžně konzultujeme PO a potřeby dětí. Osm dětí tvoří skupinku předškoláků, kteří se v nespavém režimu individuálně připravují na vstup do první třídy. Všechny děti jsou celkově fyzicky vyspělé, zručné, většinou samostatné v sebeobsluze. Na třídě pracuje také asistentka pedagoga.
Třída se nachází v prvním patře budovy mateřské školy spolu se šatnami a toaletami. Prostor třídy je členěn na několik herních koutků – center aktivit. Využíváme také prostory chodby, kde se nachází koutky – centra: ateliér, dílnička, voda a písek, pohyb.
 Ve třídě probíhá rozšířená výuka angličtiny - Metoda Wattsenglish - akreditovaná MŠMT http://www.wattsenglish.cz/metoda-wattsenglish/. Výuka je úzce propojena v rámci dne v mateřské škole se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracují učitelky vyškolené speciálně pro práci s materiály Wow!. Děti mají k dispozici kompletní set Wow! Virtuálně děti komunikují se Stevem Wattsem - autorem metody a hlavní tváří všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Dvakrát v týdnu dochází do třídy externí lektor na dopolední konverzaci. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. Dvakrát v týdnu dochází do třídy lektor Magic school – rodilý mluvčí, který se účastní paralelně denního programu a dává tak dětem možnost kvalitního jazykového vzoru.

     Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů
Ve třídě využíváme program „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Pro prezentaci různých principů, přístupů a